Komunálne voľby: Odpady

Čaká sa na oficiálne stanovisko
Odpady sú témou, na ktorú sa pri komunálnych a mestských záležitostiach často zabúda, nie z dôvodu, že by nebola dôležitá, skôr preto, že občania nepoznajú pole pôsobnosti mestského úradu a to, akým spôsobom vplýva na zber, separovanie a následky ich odpadov. Cieľom tohto príspevku je toto „špinavé“ pole objasniť a vysvetliť, čo mesto smie a môže, keď sa riešia odpadky.

Odpadové hospodárstvo reguluje zákon 223/2001 Z. z. o odpadoch, a to konkrétne paragraf § 39 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Zrejmé teda je, že mesto má vo svojej zodpovednosti komunálne odpady a drobný stavebný odpad, ktoré vznikli na území mesta. Jeho povinnosťou je zabezpečiť zber a prepravu tohto druhu odpadov a ich zneškodnenie alebo iné zhodnotenie, rovnako ako aj zabezpečiť zberné nádoby a aspoň dvakrát ročne zber väčších odpadov ako napríklad drobný stavebný materiál spomenutý vyššie – každý z nás si zrejme spomenie na väčšie zelené kontajnery, ktoré sa na uliciach nášho mesta pravidelne objavujú. Toto všetko môže mesto robiť buď samo, alebo to preň môže robiť iná právnická osoba na základe zmluvy na vykonávanie danej činnosti.

Mesto okrem iného musí pri odpadoch konať v súlade s tzv. „hierarchiou odpadového hospodárstva“. Tento navonok technický pojem iba jednoducho popisuje, akou postupnosťou je nutné s odpadmi narábať. Je to: 1. Predchádzanie vzniku odpadu, 2. Príprava na opätovné použitie, 3. Recyklácia, 4. Iné zhodnocovanie, 5. Zneškodňovanie. V súlade s touto postupkou následne mesto nakladá so všetkými odpadmi vyzbieranými na jeho území.

Náklady na činnosti narábania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Bežnou praxou obcí vo financovaní odpadového hospodárstva je dopĺňanie rozpočtu odpadového hospodárstva priamo z rozpočtu mesta, teda nad rámec príjmov z poplatkov za komunálny odpad. Zákon udáva, že „výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie“.

Mesto priamo nezabezpečuje zber elektrozariadení, ale je povinné umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii na ich náklady buď zaviesť a prevádzkovať na svojom území systém oddeleného zberu elektro-odpadu z domácností, alebo užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov. Práve elektro-odpad a kuchynský odpad sú témy, kde má mesto väčšiu mieru autonómie, ako si mnohí Levičania stihli všimnúť počas uplynulých dvoch rokov, kedy sa výber bio-odpadu v našom meste výrazne zmenil.

Je teda zrejmé, že aj tematika odpadov je pri mestských kompetenciách dôležitá a je niečím, na čo je nutné myslieť pri svojom výbere v komunálnych voľbách 29. 10. 2022. Vidíme sa pri urnách.

0 odpovedí


K tomuto príspevku zatiaľ nie sú žiadne komentáre.
Buď ten, kto rozpúta diskusiu!

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť.