Kompetencie mesta: Verejný poriadok

Rieši sa
Verejný poriadok je jednou z tém, ktorá možno nepatrí počas predvolebnej kampane do komunálnych volieb medzi absolútne priority, no bez neho by samotné fungovanie obce nebolo možné, resp. bolo by len veľmi ťažko dosiahnuteľné. Majoritná úloha zabezpečovania a udržiavania verejného poriadku v meste prislúcha mestskej polícii, ktoré v Leviciach sídli na Ulici Jána Bottu 1.

MESTSKÁ POLÍCIA - ÚVOD

Pri problematike verejného poriadku v meste/obci je nosným zákonom práve zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorý vymedzuje základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu a práva a povinnosti pracovníkov mestskej/obecnej polície.

Nielen v našom meste, ale aj v iných mestách či obciach na Slovensku sa mestská/obecná polícia zriaďuje alebo zrušuje jedine všeobecne záväzným nariadením mesta/obce. Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“) schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva. Tu môžeme vidieť prvú z kompetencií súčasných, ale aj budúcich mestských poslancov v súvislosti s verejným poriadkom.

Mestské zastupiteľstvo taktiež, tentokrát však na návrh primátora, vymenúva a odvoláva náčelníka mestskej polície.

KOMPETENCIE MESTSKEJ POLÍCIE

Veľmi dôležitým bodom sú práve kompetencie mestskej polície. Občania často o nich nevedia, resp. ich nepoznajú a v dôsledku toho môžu doplatiť na jednu z najznámejších právnych zásad – „neznalosť zákona neospravedlňuje“.

Ako už bolo uvedené v úvode, základnou kompetenciou mestskej polície je samotné zabezpečovanie verejného poriadku v obci. Okrem toho však chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a taktiež aj dbá o ochranu životného prostredia na území mesta.

Rovnako tak dbá o dodržiavanie čistoty a hygieny v uliciach a na verejných priestranstvách a vykonáva VZN mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora.

Občania sa však najčastejšie dostanú do styku s mestskou políciou pri ukladaní a vyberaní pokút v blokovom konaní za priestupky ustanovené napríklad práve vo VZN a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky. To sú v praxi napríklad pokuty za nezaplatené parkovanie a pod.

ORGÁNIZÁCIA MESTSKEJ POLÍCIE

Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje opäť raz mestské zastupiteľstvo. Samotnú mestskú políciu tvoria jej pracovníci, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Najvyšším orgánom mestskej polície je náčelník mestskej polície, ktorý má najviac právomocí, no zároveň aj najväčšiu zodpovednosť, keďže ho menuje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.

ZÁVER

Z vyššie uvedeného vyplýva, že jednou z hlavných úloh mesta je, okrem iného, aj dbanie na dodržiavanie verejného poriadku na svojom území. Túto úlohu deleguje na mestskú políciu. Mestská polícia je v súčasnosti stále podceňovaným orgánom, bez ktorého by však udržanie verejného poriadku bolo vskutku veľmi náročné a zložité. Poslanci a primátor majú aj v tomto prípade vo svojich rukách nástroje na zabezpečenie správneho fungovania tejto oblasti. Nezabúdajme, že aj o problematike verejného poriadku sa rozhoduje v októbrových voľbách – preto veríme, že aj pri tejto oblasti zvážite svoj výber kandidátov na poslancov, resp. primátora mesta.

Komunálne a župné voľby sa konajú 29. októbra 2022. Vidíme sa pri urnách.

0 odpovedí


K tomuto príspevku zatiaľ nie sú žiadne komentáre.
Buď ten, kto rozpúta diskusiu!

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť.