Kompetencie mesta: Školstvo

Rieši sa
Drahí Levičania,

dôvodov, prečo ísť voliť v októbrových komunálnych voľbách je mnoho, no dnes si rozoberieme jeden z tých, ktorý obzvlášť stojí o našu pozornosť - školstvo. Aj keď sa v rovnakom termíne, ako tie komunálne, konajú aj voľby do VÚC, v tomto článku sa zameriame najmä na kompetencie mesta/obce, pod ktoré spadá najmä materské a základné školstvo.

Školy sú zo zákona financované z dvoch zdrojov: Prvým zdrojom je štátny rozpočet (rozpočtová kapitola Ministerstva školstva) a tým druhým sú podielové dane miest a obcí, a to konkrétne z DPFO (dane z príjmu fyzických osôb). Mestá/obce v prvom rade prerozdeľujú peniaze školám a školským zariadeniam, ktorých sú zriaďovateľom. Sem patria štátne materské školy, základné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské jedálne a školské kluby detí. Špeciálnou kategóriou sú cirkevné a súkromné školy, ktorých pôsobenie je vzhľadom na ich vlastnícku štruktúru mimo obsahu tohto článku. Napriek tomu, vďaka nároku na príspevok zo štátneho rozpočtu a podielových daní, mestá a obce tiež spadajú do skupiny, ktorú vedenie mesta/obce ovplyvňuje svojím pôsobením.

Základným pilierom mestských kompetencií v školstve je prerozdeľovanie financií, ktoré mesto/obec dostane zo štátneho rozpočtu a to konkrétne dotácia na žiaka, mzdové výdavky zamestnancov, príspevok na učebnice a učebné pomôcky schválené štátom, a podobné skutočnosti, ktoré sú pre chod školy nevyhnutné. Tu teda nie je veľa priestoru na manévrovanie, zaujímavosťou však je, že mestá/obce môžu istú menšinovú časť tohto príspevku zadržať a použiť napríklad na vyplatenie miezd zamestnancov obecného/okresného úradu, ktorí pracujú na oddelení školstva, či pri zistení väčšieho rozdielu v kvalite vybavenia, dátumu poslednej rekonštrukcie, či inej potreby jednej zo škôl môžu túto zadržanú časť prerozdeliť iným školám, kde bola zistená väčšia naliehavosť.

Druhou položkou pri financovaní je príspevok mesta/obce zo svojich podielových daní. Z týchto peňazí je vyplácaný napríklad príspevok na žiaka v školskej družine, či doplatok na stravu v školskej jedálni. Vo všeobecnosti ďalej platí, že okrem tohto príspevku mesto/obec môže a nemusí vyčleniť akýkoľvek objem peňazí na rekonštrukciu škôl, podporu projektov vzdelávania atď. Má posledné slovo pri schvaľovaní rekonštrukcií či iných investícií do škôl a taktiež pri výberovom konaní týkajúcom sa tejto investície.

Mimo financií má však mesto/obec aj iné právomoci, ktorými môže ovplyvniť riadenie školy, alebo školského zariadenia. Zriaďovateľ vymenúva na návrh rady školy riaditeľa školy, taktiež má právo ho kedykoľvek odvolať. V rade školy, ktorá má najviac 11 členov, má svoje zastúpenie aj zriaďovateľ (t.j. mesto) zo zákona tromi miestami, čo znamená, že napríklad pri voľbe riaditeľa školy jeho hlas skutočne zaváži. Obec/mesto napríklad schvaľuje a prerokováva možnosti nájmu priestorov pre fungovanie škôl. Nájom štátne školy zväčša neplatia, pretože ich budova je spravidla majetkom obce/mesta. Pri cirkevných a súkromných školách však toto neplatí a pri vyjednávaní nájmu a poskytnutia priestorov sa ukazuje aj otvorenosť mesta k alternatívnym formám vzdelania. Dôležité je podotknúť samozrejme to, že mesto/obec vznik týchto škôl musí najprv schváliť. Okrem iného nemožno opomenúť právo zriaďovateľa určiť škole koľko tried po koľko žiakov môže do nového školského roka otvoriť.

Nadchádzajúce komunálne voľby teda nie sú len formalitou, ale majú svoj význam. Okrem kvantitatívnych kvalít, ako je prerozdeľovanie finančných prostriedkov, či iných zákonných právomoci je dôležité myslieť na to, ako fungovanie našich škôl ovplyvní deti v meste. Škola je jedna z prvých inštitúcií, ku ktorým si dieťa formuje vzťah a ten môže jeho budúcnosť formovať natoľko, že sa rozhodne po ukončení základného vzdelania v meste zostať, alebo odísť.

Mesto a jeho občania by mali mať záujem na tom, aby nám čo najviac šikovných detí pokračovalo vo vzdelávaní práve u nás v meste a aby tu z nich čo najviac zostalo žiť a ďalej pomáhalo rozvíjať naše mesto. Preto je dôležité si 29. októbra 2022 prísť vybrať svojich zástupcov. Pri výbere primátora a poslancov za naše mesto nezabudnime zvoliť aj predstaviteľov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý má na starosti napríklad stredné školy v našom meste a ktorého pôsobenie je pre predstavu veľmi podobné tomu, ako naše mesto pôsobí na základné školy.

0 odpovedí


K tomuto príspevku zatiaľ nie sú žiadne komentáre.
Buď ten, kto rozpúta diskusiu!

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť.