Kompetencie mesta: Mestská zeleň

Čaká sa na oficiálne stanovisko
Téma mestskej zelene opakovane vzbudzuje pozornosť obyvateľov Levíc. Obyvateľov zaujíma údržba zelených plôch, výsadba stromov, tvorba nových okrasných kvetinových záhonov, výrub stromov v meste či financovanie týchto činností. V kontexte blížiacich sa komunálnych volieb, sa poďme pozrieť na kompetencie mesta v oblasti zelene a ochrany prírody.

Mestá a obce sú zo zákona správcami zelene. Zákon o ochrane prírod a krajiny č. 543/2002 Z. z. upravuje pôsobnosť orgánov štátnej moci a obcí, ich kompetencií, práva a povinností pri ochrane prírody a krajiny. Mestá pri svojej činnosti musia dbať na zachovanie prírodnej rovnováhy, rozmanitosť podmienok a foriem života. V skratke mestá majú povinnosť starať sa o zdravotný stav verejnej zelene (sídliskovej, parkoviskovej či okrasnej) a jej zveľaďovanie. Ide o pravidelný rez zelene, zálievku a jej ochranu pred škodcami. Príkladom takejto činnosti v meste Levice je okrem pravidelnej plánovanej kosby aj starostlivosť o pagaštan konský, ktorý ma významné zastúpenie. Okrem zákonom daných povinností, majú mestá aj pod tlakom verejnosti záujem zveľaďovať verejné priestory a o to aby bolo mesto zelené. Takáto činnosť sa prejavuje vo výsadbe nových stromčekov na sídliskách, vysiatie bio-diverzitných lúk, či výsadbe kvetinových záhonov v centre nášho mesta.

Výkon týchto činností zastrešuje Referát životného prostredia spadajúci pod Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí Mestského úradu Levice. Referát životného prostredia okrem už vyššie uvedeného: vydáva povolenia na výrub drevín, ukladá povinnosť vykonať náhradnej výsadby po výrobe, vypracováva posudky vplyvov na životné prostredie k investičným zámerom a projektovým dokumentáciám, zabezpečuje celkovú údržbu zelene.

Nakoľko mesto Levice nemá vlastné komunálne služby musí zabezpečiť vykonávanie týchto činností cez súkromné firmy. Na základe verejného obstarávania vykonáva v rokoch 2021-2025 službu správy a údržby zelene spoločnosť Vialle. Na iné menšie projekty sú vyhlásené verejné obstarávania. Následne ich víťazi zabezpečia realizáciu danej služby pre mesto. Mesto si taktiež cení občiansku angažovanosť a spolupracuje a komunikuje s rôznymi občianskymi združeniami a iniciatívami, ktoré majú záujem o aktivitu v tejto oblasti.

Správa a údržba zelene a s ňou súvisiace výdavky sú financované z plánovaného ročného rozpočtu mesta. Napr. na tento účel (Program 9.1. v rozpočte) boli pre rok 2022 rozpočtované výdavky vo výške 515 500€. Mesto financuje tieto činnosti z vlastných zdrojov, finančných darov či prípadných štátnych dotácií.

Mesto má širokú škálu kompetencií a povinností týkajúcich sa mestskej zelene a jej údržby. V kontexte klimatickej zmeny, letných horúčav či bežného vzhľadu verejných priestranstiev je dôležité zamyslieť sa nad smerovaním nášho mesta v oblasti zelene a biodiverzity. Buďte zvedaví, otvárajte debaty a spytujte sa kandidátov na post primátora či poslanca do mestského zastupiteľstva, aké zelené Levice chcú priniesť oni. O tom aké zelené bude naše mesto rozhodujete svojim hlasom komunálnych voľbách aj vy.

29. októbra 2022 nezabudnite odovzdať svoj hlas.

0 odpovedí


K tomuto príspevku zatiaľ nie sú žiadne komentáre.
Buď ten, kto rozpúta diskusiu!

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť.