Kompetencie Mesta: Doprava

Rieši sa
Jednou z kľúčových tém, ktoré sa nielen v Leviciach počas každého volebného obdobia ozývajú znova a znova, je doprava. Či už ide o levický nadjazd a kruhový objazd za ním, alebo parkovanie v centre mesta, ide o tému, ktorá je opakovane aktuálna, pričom často sa táto diskusia vedie mimo reálnych medzí pôsobnosti nášho mesta. Účelom tohoto textu je objasniť, čo mesto v rámci dopravy môže a nesmie, rovnako ako aj dopad našich hlasov v komunálnych voľbách na tieto dopravné kompetencie mesta.

CESTY PODĽA TRIEDY

Absolútne nutné je v tomto prípade vymedzenie ciest, na ktoré má mesto vplyv - môže teda rozhodnúť o ich rekonštrukcii, oprave či akejkoľvek inej ich zmene. Cesty na Slovensku sa delia nasledovne: cesty I., II, a III. triedy, s pridanými miestnymi komunikáciami.

Cesta I. triedy je v Leviciach jedna: I/51, ktorá do nášho mesta vchádza z obce Horná Seč a ďalej cez už neslavne známy nadjazd, popri nákupných centrách Tesco a City Park pokračuje smerom na Žemberovce. Táto cesta, ako väčšina ciest I. triedy je vo vlastníctve štátu - teda Slovenskej Správy Ciest a pod mesto Levice nespadá. Aj keď mesto zabezpečuje napr. zimnú údržbu tejto cesty, nezasahuje do opráv či rekonštrukcií, ako sme to videli napríklad pri uzavretom nadjazde či kruhovom objazde za ním. Tu má hlavné slovo vlastník, teda štát.

Cesty II. a III. triedy, ako napríklad II/564 (tzv. “Tlmačská”, ktorá pokračuje smerom na Kalinčiakovo) či III/1514 smerom na Mýtne Ludany (Ludanská) patria v Leviciach často pod vlastníctvo samosprávneho kraja so sídlom v Nitre, no ich správcom je regionálna správa ciest so strediskom v Leviciach. Mesto teda v prípade týchto ciest môže do ich behu zasahovať, často v spolupráci so samosprávnym krajom, čoho dobrým príkladom je napríklad nedávna konštrukcia kruhového objazdu na križovatke ulíc Kpt. Nálepku a Ludanskej z roku 2017, ktorá bola realizovaná spolu s NSK.

Posledným typom ciest v meste Levice sú miestne komunikácie - ide o všetky zvyšné cesty a ulice v areáli mesta, ktoré nie sú cestami I., II. či III. triedy. Pri drvivej väčšine z nich je vlastníkom aj správcom mesto Levice, rozhoduje teda o ich stavbe, rekonštrukcií, opravách, údržbe či správe. Napríklad v roku 2020 sa alokovalo 225 000 € na rekonštrukciu Sládkovičovej, Tyršovej a Saratovskej ulice, ktoré pod tieto miestne komunikácie spadajú. Súčasťou podobných prác môže byť napríklad “úprava obrubníkov, vyspravenie výtlkov alebo položenie nového asfaltobetónového povrchu”, či mnoho iných úprav. MsZ rovnako vydáva pravidelne správu o stave miestnych komunikácií s cieľom informovať verejnosť.

Pri tejto téme sa ešte nedá nespomenúť oblasť dopravných značiek, ktoré rovnako patria do mestských kompetencií. Cestný zákon určuje, že “obce na miestnych cestách a na účelových cestách určujú použitie dopravných značiek”. To znamená, že mesto osadzuje a udržiava značky po celej dĺžke miestnych komunikácií v jeho pôsobnosti, zatiaľ čo v prípade ciest I., II. a III. triedy sa o to stará vlastník - teda štát alebo samosprávny kraj. Bez ohľadu na vlastníka sa však mesto stará o zimnú údržbu či údržbu cestnej zelene na cestách v areáli mesta, či na údržbu verejného osvetlenia (nielen) v okolí ciest, ktoré je v Leviciach dlhodobo problémovou témou.

HROMADNÁ DOPRAVA

Ďalšou z kľúčových dopravných kompetencií mesta je hromadná doprava. V tejto oblasti je zodpovednosť udelená jasne, cestným zákonom: Mesto udeľuje a odníma dopravné licencie v mestskej doprave, dáva súhlas na zriadenie autobusových zastávok, schvaľuje cestovný poriadok a uzatvára s dopravcom mestskej dopravy zmluvu o službách - je teda objednávateľom služieb hromadnej dopravy, o ktorých má moc do detailov rozhodovať a ovplyvňovať ich, aj keď sú dodávané súkromnou spoločnosťou. Mesto vie teda určiť, či a kde vzniknú nové zastávky MHD či ako sa zmení pravidelnosť autobusov na svojom území.

Rovnako rozhodujúcu úlohu má mesto pri definovaní parkovacích miest na svojom území (ako aj pri stanovištiach taxislužieb). Mesto teda rozhoduje o tom, kde na jeho území sa budú nachádzať parkovacie miesta, či a ktoré z nich budú platené a má moc nad kompletnou parkovacou politikou na svojom území. Z väčších aj menších miest je stále viac počuť o trende rezidenčného parkovania či celkovej zmene parkovacej politiky - všetko toto má aj mesto Levice vo svojej pôsobnosti pomocou všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo teda môže schváliť, že napríklad v okolí námestia zmení počet parkovacích miest, alebo že na sídlisku Vinohrady príde s novou parkovacou politikou, ktorá by uľahčila situáciu mnohých jeho obyvateľov.

ZÁVER

Pôsobnosť mesta v oblasti dopravy je teda viac než výrazná. Jedná sa o oblasť, ktorá je napriek svojmu vysokému postaveniu vo verejných prioritách v našom meste dlhodobo problémová. Napriek tomu existujú spôsoby, ako situáciu zlepšiť - či už by išlo o zlepšenie verejného osvetlenia po vzore mesta Martin, alebo prispôsobeniu hromadnej dopravy intenzite cestovania po vzore iných okresných miest, akým je napríklad Zvolen. Aj o tomto sa rozhoduje v októbrových voľbách - preto veríme, že pri výbere kandidátov budete myslieť aj na stav dopravy v Leviciach.

Komunálne a župné voľby sa konajú 29. októbra 2022. Vidíme sa pri urnách.

0 odpovedí


K tomuto príspevku zatiaľ nie sú žiadne komentáre.
Buď ten, kto rozpúta diskusiu!

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť.